CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
Số 2 ngõ 2 phố Trung Kính, Hà Nội
Email
contact@luatnamduong.vn
Tel:
024 2215 8998 - 2260 1636

Quản trị Doanh nghiệp và Tuân thủ

Công ty Luật Nam Dương hỗ trợ các doanh nghiệp (trong nước và có vốn nước ngoài), các giám đốc, thư ký và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp này tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo pháp luật Việt Nam.

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm:

  1. Rà soát, tư vấn hoàn thiện: Điều lệ; Quy định, Quy chế nội bộ và các tài liệu quản trị khác;
  2. Tư vấn quy trình tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị (đối với Công ty cổ phần) và Hội đồng Thành viên (đối với công ty TNHH).
  3. Tư vấn xây dựng mô hình, cơ chế quản trị Công ty;
  4. Tư vấn soạn thảo Hợp đồng, biểu mẫu.
  5. Soạn thảo, rà soát các giao dịch phát sinh trong quá trình kinh doanh đúng quy định của pháp luật.
  6. Các nội dung khác liên quan.

Nhóm luật sư chuyên pháp lý của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về luật doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia về tuân thủ và rủi ro pháp lý.